Prestatieafspraken

Prestatieafspraken tussen woningcorporaties en gemeentes worden al jaren gemaakt. Het succes van deze afspraken was vaak beperkt wegens het veelal vrijblijvende karakter. Door de nieuwe Woningwet zal dit veranderen. Niet alleen dient de corporatie vooraf een ‘bod’ op de woonvisie uit te brengen, er zijn ook termijnen in het proces aangegeven waarbinnen een en ander dient te worden gerealiseerd. Bovendien vormen de huurders nu een gelijkwaardige onderhandelingspartner. De eerste voorbeelden waarbij de gemeente het ‘bod’ niet heeft geaccepteerd zijn inmiddels voorhanden. Deze vormen een voorbode van moeizame processen ingeval de corporatie geen inzicht kan verschaffen in haar financiële mogelijkheden en beperkingen.

Corporatiekracht verenigt in zich zowel de ervaring met de processen binnen de corporatie als die met de overlegstructuren met huurders en gemeenten. Mede daardoor kunnen wij de overlegpartners breed ondersteunen en is de kans op een succesvol proces en positief resultaat aanzienlijk vergroot. Dankzij onze praktische ervaring bij visitaties kan bovendien worden geanticipeerd op de ontwikkelpunten uit uw visitatierapport.

Kortom, Corporatiekracht ondersteunt u in het volledige proces: vanaf de opzet van het ‘bod’ tot en met de evaluatie van de uitgevoerde prestatieafspraken.