• darkblurbg

Korting verhuurderheffing.

Gepubliceerd op: 08-10-2019

Korting op de verhuurderheffing is slechts beperking van de verhoging.

De “woningbouwimpuls” van minister Ollongren

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de plannen om de woningmarkt te stimuleren. Onderdeel hiervan vormt een korting van maar liefst € 1 miljard voor de woningcorporaties in de vorm van korting op de verhuurderheffing.

Op het eerste gezicht een sympathieke maatregel. Maar helaas blijkt het te gaan om een opgeteld bedrag voor een periode van 10 jaar. Oftewel, het gaat hier eigenlijk om een korting van € 100 miljoen per jaar maar dan iets vriendelijker verpakt.

Dit bedrag staat in schril contrast staat tegenover de miljarden die de corporaties jaarlijks moeten afdragen. Afdrachten die met meer dan €100 miljoen per jaar stijgen als het gevolg van stijging van de WOZ-waarden (grondslag voor de verhuurderheffing) en de afdracht van vennootschapsbelasting. Als gevolg van de genomen maatregelen om belastingontwijking te voorkomen (ATAD) zal namelijk ook de af te dragen vennootschapsbelasting fors stijgen. De “impuls” van minister Ollongren is dus niet eens voldoende om de extra lasten te dekken waardoor de investeringscapaciteit van corporaties in de komende jaren verder zal afnemen.

#ikwileenhuis

Nu is deze discussie natuurlijk niet nieuw, maar voor het eerst werden de corporaties geconfronteerd met een maatregel die bewust lijkt te zijn geregisseerd om een verkeerd beeld te schetsen. Dit was voor een aantal corporaties reden om de verhuurderheffing concreet te maken en via #ikwileenhuis op Twitter te delen.

Een groot aantal corporaties liet zien wat zij moesten afdragen en wat zij hiervoor ook hadden kunnen doen. Zo draagt een corporatie als Woningstichting Valburg voor haar 1094 (!) sociale woningen maar liefst € 915.845 af. Een bedrag waar ze, volgens eigen zeggen, ook ieder jaar 15 nieuwe woningen voor hadden kunnen bouwen. Woonstad Rotterdam met 50.000 woningen maakte dit jaar € 30 mln over aan de belastingdienst en geeft aan voor dit bedrag 230 woningen te kunnen renoveren en verduurzamen. Werkzaamheden die nu niet uitgevoerd kunnen worden.

 

De actie op Twitter nam dusdanige vormen aan dat minister Ollongren als volgt reageerde: Het kabinet stelt 1 mrd € extra beschikbaar voor woningbouwcorporaties. Er kan dus flink extra gebouwd worden de komende jaren. De corporaties hebben de kennis, de schaal en nu ook extra middelen. Laten we samenwerken om méér woningen te bouwen. #ikwileenhuis Met deze reactie volhardt de minister in het sprookje dat zij de corporaties een enorme gunst heeft bewezen. Maar inmiddels lijkt deze maatregel alleen maar als een boemerang te werken.

Geest uit de fles

Of het de Twitterende corporatiebestuurders waren of de doorzichtigheid van de gepresenteerde impulsmaatregel, zullen we nooit weten maar inmiddels lijkt de geest nu wel uit de fles. Ruim de helft van de corporaties heeft inmiddels formeel bezwaar aangetekend tegen de verhuurderheffing.

Daarnaast willen aantal partijen in de Tweede Kamer onder aanvoering van Erik Ronnes (CDA) dat het kabinet uitzoekt hoe de maatregelen tegen belastingontwijking (ATAD) uitpakken voor corporaties. Het CDA vraagt zich af of corporaties nog wel genoeg geld hebben om meer huizen te bouwen en te verduurzamen. Desgevraagd wilde minister Ollongren dit onderzoek niet op voorhand toezeggen. Het uitsluiten van corporaties van de gehekelde belastingmaatregel zou kunnen worden uitgelegd als staatssteun. Een wonderlijke reactie omdat inmiddels alle corporaties hun sociale activiteiten (DAEB), waarvoor staatsteun is toegestaan, hebben afgesplitst van hun commerciële activiteiten. Wel was het voor de minister uitgesloten dat de verhuurderheffing van tafel zou gaan. Als reden hiervoor gaf zij aan “dat corporaties hier over het algemeen goed mee omgaan”. Gezien de twitterende corporatiebestuurders en de ingediende bezwaren lijkt de minister met deze reactie een beetje te jokken naar de Tweede Kamer.